E&K leiterplatten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN E & K PRINTPANELEN B.V.,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond …….2003 onder nummer …………

Artikel 1 – Definities
E & K Printpanelen: of met E & K Printpanelen B.V gelieerde vennootschappen/ ondernemingen
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die aan de E & K Printpanelen verzoekt een dienst te verrichten of zaken te leveren.
„E&K ”: E & K Printpanelen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (52525) D-Heinsberg, Boos-Fremery-Str. 62-64, of met E & K Printpanelen B.V., gelieerde vennootschappen/ ondernemingen.
„Opdrachtgever”: degene die aan E & K een opdracht verstrekt c.q. degene die bij E & K een bestelling plaatst c.q. degene met wie E & K een overeenkomst sluit.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.
Op alle offertes van en/of overeenkomsten met E & K Printpanelen tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van E & K Printpanelen, hierna te noemen: "de voorwaarden".
2.2.
Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door E & K Printpanelen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden wordt door E & K Printpanelen niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings -of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 - Offertes
3.1.
Elke offerte van E & K Printpanelen is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst / Informatieverstrekking opdrachtgever
4.1.
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door E & K Printpanelen, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door E & K Printpanelen respectievelijk de dag waarop E & K Printpanelen een door opdrachtgever geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.
4.2.
Opdrachtgever verstrekte vóór het uitbrengen van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst aan E & K Printpanelen alle voor E & K Printpanelen relevante informatie ter uitbrenging van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever zal E & K Printpanelen voorts alle informatie verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Wijzigingen
5.1.
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 - Prijs
6.1.
De door E & K Printpanelen opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering.
6.2.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin E & K Printpanelen de zaken kocht, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is E & K Printpanelen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.3.
Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 6.2. onverkort van toepassing ten aanzien van de door E & K Printpanelen nog te leveren zaken.
6.4.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van E & K Printpanelen.

Artikel 7- Verpakking/verzending/Handlingkosten
7.1.
E & K Printpanelen bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever E & K Printpanelen terzake tijdig schriftelijk anders instrueert. Verpakking wordt door E & K Printpanelen niet terug genomen.
7.2.
Betreffende overeenkomsten beneden een door E & K Printpanelen vast te stellen bedrag, kunnen door E & K Printpanelen naast de verzendkosten, administratie- en handlingkosten apart in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
8.1.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door E & K Printpanelen ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 8.5.
8.2.
Door E & K Printpanelen uitgebrachte offertes, alsmede door E & K Printpanelen vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, software (programma’s) e.d., blijven eigendom van E & K Printpanelen ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
8.3.
De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, zaken, en (software) programa’s etcetera, blijft exclusief voorbehouden aan E & K Printpanelen, ook al zijn daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
8.4.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 8.3. vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van E & K Printpanelen wordt gecopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.
8.5.
Alle door E & K Printpanelen verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door E & K Printpanelen te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door E & K Printpanelen verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
8.6.
Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door E & K Printpanelen te vervaardigen en/of te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 9 – Levertijd / (Af)levering
9.1.
Door E & K Printpanelen in zijn offerte opgegeven levertijd danwel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij E & K Printpanelen uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
9.2.
Overschrijding van de levertijd verplicht E & K Printpanelen niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
9.3.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door E & K Printpanelen bestelde zaken. Indien buiten de schuld van E & K Printpanelen vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
9.4.
De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
9.5.
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van E & K Printpanelen ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
9.6.
E & K Printpanelen is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is E & K Printpanelen gerechtigd terzake deze deelleverantie te factureren.
9.7.
Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.

Artikel 10 - Risico en eigendomsovergang
10.1.
Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van E & K Printpanelen hebben verlaten, danwel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 9.4., draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 15.2. tot en met 15.4.
10.2.
De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
10.3.
Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.
10.4.
Indien opdrachtgever E & K Printpanelen zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder E & K Printpanelen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1.
E & K Printpanelen behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
11.2.
Indien E & K Printpanelen in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van E & K Printpanelen geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die E & K Printpanelen tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens E & K Printpanelen .
11.3.
Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 11.1. en 11.2. vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
11.4.
Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt E & K Printpanelen zich hierbij reeds nu alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die E & K Printpanelen uit welken hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.
11.5.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van E & K Printpanelen te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand- , ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan E & K Printpanelen op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra E & K Printpanelen zulks wenst, door opdrachtgever aan E & K Printpanelen stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van E & K Printpanelen tegen opdrachtgever.
11.6.
Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 17.2. is E & K Printpanelen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient E & K Printpanelen alle medewerking ter zake verlenen.
11.7.
Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 11.6. wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 12 - Betaling
12.1.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van E & K Printpanelen binnen dertig dagen na factuurdatum.
12.2.
E & K Printpanelen is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours af te leveren, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van E & K Printpanelen is voldaan.
12.3.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschieden ten kantore van E & K Printpanelen of op een door E & K Printpanelen aan te wijzen bankrekening.
12.4.
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.5
Door E & K Printpanelen in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij E & K Printpanelen door de rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten
wordt veroordeeld.
12.6.
Bij een situatie als vermeld in artikel 17.2. worden alle vorderingen van E & K Printpanelen op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
12.7.
Onder opdrachtgever in de zin van artikel 12.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
12.8.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 - Garantie
13.1.
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert E & K Printpanelen zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaak als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van zes maanden na factuurdatum danwel zes maanden na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.
13.2.
De onder de in artikel 13.1. vermelde garantie vallende gebreken zullen door E & K Printpanelen worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van E & K Printpanelen , of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van E & K Printpanelen .
13.3
Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 13.2., waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van opdrachtgever.
13.4.
Buiten de in artikel 13.1. vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) de niet nakoming van door E & K Printpanelen aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, danwel het voorziene normaal gebruik;
b) normale slijtage;
c) de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
d) in overleg met opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
e) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
13.5.
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met E & K Printpanelen gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is E & K Printpanelen met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.
13.6.
Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E & K Printpanelen tot herstel of andere werkzaamheden terzake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van E & K Printpanelen uit hoofde van garantie.
13.7.
Betreffende door E & K Printpanelen uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.
13.8.
Het beweerdelijk niet nakomen door E & K Printpanelen van zijn garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met E & K Printpanelen gesloten overeenkomst.
13.9.
De in artikel 13.l. en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, met dien verstande dat E & K Printpanelen betreffende deze tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt als vermeld in artikel 15.2. tot en met 15.4.

Artikel 14 - Reclames
14.1.
Reclames betreffende gebreken dienen binnen de garantietermijn bij aan E & K Printpanelen gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van E & K Printpanelen terzake vervalt, onverminderd het vermelde in artikel 14.2.
14.2.
Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen, onverminderd het vermelde in artikel 8.6., binnen acht dagen na aflevering van de zaken bij aan E & K Printpanelen gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van E & K Printpanelen terzake vervalt.
14.3.
Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
14.4.
Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1.
De aansprakelijkheid van E & K Printpanelen is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 vermelde garantieverplichting.
15.2.
Behoudens het bepaalde in artikel 13.1. is elke verdere aansprakelijkheid van E & K Printpanelen, en van door E & K Printpanelen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder begrepen aansprakelijkheid wegens bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, zoals schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten behoudens opzet of grove schuld zijdens E & K Printpanelen, en onverminderd het vermelde in artikel 15.3.
15.3.
Indien de rechter mocht oordelen dat E & K Printpanelen geen beroep toekomt op artikel 15.2., beperkt de aansprakelijkheid van E & K Printpanelen zich ten alle tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van E & K Printpanelen een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
15.4.
Opdrachtgever is gehouden E & K Printpanelen te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van E & K Printpanelen in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers)
en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

Artikel 16 - Overmacht
16.1.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van E & K Printpanelen onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van E & K Printpanelen of diens leveranciers.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding
17.1.
Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is E & K Printpanelen gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van E & K Printpanelen tot enige schadevergoeding.
17.2.
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met E & K Printpanelen gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens E & K Printpanelen te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever
wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is E & K Printpanelen gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van E & K Printpanelen tot enige schadevergoeding en onverminderd de E & K Printpanelen verder toekomende rechten.

Artikel 18 - lntentieverklaring
18.1.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 19 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1.
Op alle offertes van en/of overeenkomsten met E & K Printpanelen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2.
Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag "Convention on the International Sale of Goods 1980".
19.3.
Alle geschillen uit of naar aanleiding van door E & K Printpanelen verstrekte offertes en/of met E & K Printpanelen gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Roermond, behoudens de bevoegdheid van de sector kanton.
19.4.
Het vermelde in artikel 19.3. strekt uitsluitend ten behoeve van E & K Printpanelen. E & K Printpanelen is derhalve ten alle tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in artikel 19.3. bevoegd is.