E&K leiterplatten

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur biedt geen enkele waarborg voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. De auteur aanvaardt principieel geen aansprakelijkheid voor schade van materiële of ideële aard, ontstaan door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief in te trekken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden (hyperlinks), die niet binnen de verantwoording van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend  van kracht worden, indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik te verhinderen, indien de inhoud in strijd zou zijn met de wet. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk, dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale  inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's heeft de auteur generlei invloed. Zodoende distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte pagina's, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Dit geldt voor alle links en verwijzingen die binnen het eigen internetaanbod geplaatst werden als ook voor de inbreng van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglists die door de auteur worden ingericht. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die onstaat door het al dan niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk en niet diegene, die via links enkel verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft er naar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten te gebruiken of gebruik te maken van afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten die vrij van licenties zijn. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende ingeschreven eigenaars. Alleen op basis van de loutere vermelding mag niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf samengestelde pagina's blijft bij de auteur zelf. Elke reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf samengestelde pagina's blijft bij de auteur zelf. Elke reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Bescherming van gegevens

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan deelt de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis mee. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is voor zover technisch mogelijk en redelijk ook geoorloofd zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van contactgegevens die gepubliceerd worden in het kader van het impressum of van vergelijkbare gegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsook e-mailadressen, om niet uitdrukkelijk gevraagde informatie toe te sturen, is niet geoorloofd. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails wanneer dit verbod overtreden wordt, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtskracht van deze disclaimer

Deze disclaimer is te beschouwen als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien bepaalde delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document qua  inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.